НОГООН ТҮЛХҮҮР ХӨТӨЛБӨР

Энэхүү нэр хүндтэй эко-шошго нь аялал жуулчлалын байгууллагууд Дэлхийн байгаль орчны боловсролын сан (FEE)-аас гаргасан шалгуурыг дагаж мөрддөг бизнесүүдийн амлалт юм.

Ногоон түлхүүр хөтөлбөр нь тухайн байгууллага, хамт олонд тогтвортойгоор бизнесийн үйл ажиллагаагаа явуулах, байгаль орчин, тогтвортой байдлын түвшинд өөрчлөлт хийхэд нь тусалдаг.

Тэдгээр байгууллагууд нь байгаль орчны өндөр стандартыг нягт нямбай баримтжуулж, жил бүр Дэлхийн байгаль орчны боловсролын сан (FEE)-ийн гишүүн байгууллагаар байнга аудит хийлгэж, баталгаажуулалтыг хангана.

Ногоон түлхүүр хөтөлбөр нь:

Байгууллагын үйл ажиллагаа, технологийг байгаль орчинд ээлтэй, тогтвортой аргуудыг ашиглах, ингэснээр үрэлгэн хэрэглээг багасгах.

Зочид буудал, зочид буудлын ажилтан, ханган нийлүүлэгчдэд зан үйлийн өөрчлөлтийг бий болгох, мэдлэгийг нэмэгдүүлэх.

Байгаль орчинд ээлтэй, тогтвортой аргуудыг ашиглах, зочид буудал, аялал жуулчлалын салбарын зан үйлийн өөрчлөлтийг бий болгохын тулд мэдлэгийг дээшлүүлэхэд чиглэнэ.


ДЭЛГЭРЭНГҮЙ https://www.greenkey.global/